Thông báo về xét giao Thực tập cán bộ kỹ thuật có điều kiện đợt 3 năm học 2019-2020


- Điều kiện: Sinh viên còn nợ học phần nhưng đã đăng ký học trả nợ tất cả các học phần này trong kỳ 2 (2019-2020).

-Thời gian đăng ký : Từ 23/4/2020
- hết 26/4/2020.


- Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin đào tạo và qua link của khoa Vật liệu XD :

tại đây

Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo và đăng ký đúng thời gian.


Học tập - Nghiên cứu liên quan khác

Zalo
favebook