Các bài báo xuất bản trong năm 2015

TT Thông tin bài báo
1 Vũ Đình Đấu, Ảnh hưởng của phụ gia khoáng đến cường độ của xi măng poóc lăng theo thời gian bảo quản. T¹p chÝ Khoa häc c«ng nghÖ X©y dùng- Tr­êng §HXD. Số 24-2015, trang 40- 47.
2 Lê Mạnh Cường*, Lê Hà Nhật, Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Trọng Lâm, Nguyễn Văn Tuấn, 2015, Nghiên cứu khả năng phân tán nano silica trong hệ phụ gia siêu dẻo và nước, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường ĐH Xây dựng, ISSN 1859.2996, số 24 (6-2015) 48-51.
3 Nguyễn Văn Tuấn, 2015, Nghiên cứu sử dụng polime siêu thấm để giảm co ngót tự sinh của bê tông chất lượng siêu cao, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Trường ĐH Xây dựng, ISSN 1859.2996, số 23 (3-2015) 75-84
4 Nguyễn Văn Tuấn*, Nguyễn Viết Hoàng, 2015, Một số nghiên cứu nâng cao chất lượng bê tông chất lượng siêu cao sử dụng nano SiO2, Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng, Hội kết cấu và công nghệ xây dựng VN, ISSN 1859.3194, số 17 (II-2014) 102-112.
5 Nguyễn Văn Tuấn*, Nguyễn Công Thắng, Phạm Hữu Hanh, 2015, Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ siêu cao sử dụng phụ gia khoáng thay thế một phần xi măng ở Việt Nam hướng tới phát triển bền vững,  Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.2996, số 24/2015, tr. 11-18.
6 Nguyễn Công Thắng, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn, 2015, Ảnh hưởng của sợi thép phân tán đến khả năng chống nứt do co ngót của bê tông chất lượng siêu cao,  Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN 1859.2996, số 24/2015, tr. 19-25.
7 Chu Thị Thu Hiền, Trần Trung, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Phong (2015). Ảnh hưởng của nhiệt độ phân hủy các muối đến thành phần và hình thái bề mặt điện cực Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2, Tạp chí Khoa học và Công nghệ– ISSN: 0866-708X, 53(1), 105-114.
8 Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy, Le Thi Hong Lien (2015), Study on the formation of adsorption films and inhibitive compositions of Vietnam orange peel extract for mild steel corrosion in 1N HCl acid, Journal of Science and Technology, 53 (1A) 96-106. ISSN: 0866-708x.
9 Đặng Việt Anh Dũng, Huỳnh Thu Sương, Bùi Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Bích Thủy (2015), Đánh giá khả năng chịu ăn mòn của hợp kim titan y sinh Ti-4Al-2,5Fe trong môi trường huyết tương nhân tạo, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53 (1A) 262-269. ISSN: 0866-708x.
10 Trung-Dung Dang, Bui Thi Thanh Huyen, Nguyen Thi Thu Huyen, Mai Thanh Tung, Hoang Thi Bich Thuy (2015), Ni-B alloys preparation via electroplating: mechanical properties and corrosion resistance, Journal of Science and Technology, 53 (1A) 61-67. ISSN: 0866-708x.
11 Trần Đức Trung, Bùi Danh Đại, Vũ Đình Đấu (2015), Nghiên cứu chế tạo vữa nền cho bê tông tự lèn, cường độ cao sử dụng cát mịn và hỗn hợp phụ gia xỉ lò cao - tro trấu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng, ISSN: 2615-9058, tập 9, số 2, trang 67-76.
12 Trần Đức Trung, Văn Viết Thiên Ân (2015), Bê tông tự lèn sử dụng cát mịn và hỗn hợp phụ gia khoáng tro bay - tro trấu. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ Xây dựng - Hội Kết cấu và Công nghệ Xây dựng Việt Nam, ISSN: 1859.3194, số 19-20, IV, trang 119-130.
13 Đấu, V. & Tuân, N. (2015). NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHẤT KẾT DÍNH CHỊU NHIỆT DÙNG XI MĂNG POOC LĂNG HỖN HỢP VỚI PHỤ GIA PHẾ THẢI TRO BAY NHIỆT ĐIỆN, Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 52 - 58
14 Tuân, N., & Đấu, V. (2015). Research and development of high-strength rapid setting dry-mixed mortar for joints and repair works for reinforced concrete structures. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 9(2), 59-66
15 Nguyễn Tuấn Hiển, Phạm Thị Vinh Lanh, Tống Tôn Kiên (2015). Nghiên cứu thử nghiệm vật liệu chống thấm dạng lỏng thẩm thấu ứng dụng cho mặt cầu bê tông xây dựng. Tạp chí Giao thông vận tải- Bộ Giao thông vận tải, ISSN 0866-7012, 07/2015, trang 60-64.
16 Tống Tôn Kiên (2015). Ảnh hưởng của loại và trạng thái ẩm của cốt liệu đến độ sụt và cường độ nén của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế. Tạp chí xây dựng- Bộ Xây dựng, ISSN 0866-0762, 06/2015, trang 96-99.
17 Tống Tôn Kiên, Lê Trung Thành (2015). Ảnh hưởng của xỉ lò cao nghiền mịn đến một số tính chất của bê tông sử dụng cốt liệu tái chế. Tạp chí KHCN xây dựng- Trường Đại học Xây dựng, ISSN 1859-2996, số 24 (06/2015), trang 77-84.
18 Tống Tôn Kiên, Lê Trung Thành, Phạm Thị Vinh Lanh, Phùng Văn Lự (2015). So sánh ảnh hưởng của độ ẩm cốt liệu khi trộn đến các tính chất của bê tông sử dụng cốt liệu tự nhiên và cốt liệu bê tông nghiền. Tạp chí KHCN xây dựng- Trường Đại học Xây dựng, ISSN 1859-2996, số 24 (06/2015), trang 85-93.
19 Nguyễn Việt Anh,Vũ Thị Minh Thanh. “Phân tích tài chính hoạt động quản lý phân bùn bể phốt đô thị”. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, (ISSN 1859-3674). Số 1+2 (96+97) – 2015.. Trang 46-51
20 Bạch Đình Thiên, Văn Viết Thiên Ân, Phan Giang Nam (2015), Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia tro trấu – tro bay đến tính chất cơ lý của bê tông chất lượng cao, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN: 1859-2996, 24, p 03-10.
21 Văn Viết Thiên Ân (2015), Nghiên cứu nâng cao độ bền của bê tông chất lượng siêu cao sử dụng trong môi trường axit sunphuaríc, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, ISSN: 1859-2996, 24, p 26-33.

Tạp chí khác liên quan khác

Zalo
favebook