Các bài báo xuất bản trong năm 2020

TT Thông tin bài báo
1 Lê Mạnh Cường*,Trần Thị Minh Nguyệt, Đỗ Thị Thanh Hà, Đặng Văn Đam, Nguyễn Tuấn Minh.Tổng hợp và đánh giá khả năng hấp phụ photphat, cromat của mangan đioxit kích thước nanomet trên nền silicagen(2020), Tạp chí Phân tích Hóa – lý và sinh học
2 Bùi Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thu Hằng (2020), Tổng hợp, đặc trưng của vật liệu cacbon xốp meso CMK-3 đi từ khuôn cứng SBA-15 và khả năng ứng dụng làm siêu tụ điện hóa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật 141, 51-56. ISSN 2354-1083.
3 Huỳnh Thu Sương, Bùi Thị Thanh Huyền, La Thế Vinh (2020). Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ SbCl3 đến cấu trúc và tính chất của lớp màng phủ hỗn hợp oxit SnO2-Sb2O3/HKC và khả năng xử lý chất màu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật 141, 63-68. ISSN 2354-1083.
4 Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Minh Thanh và nnk. “COVID -19 có thể lây lan qua môi trường nước không?”. Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam. ISSN 1859-3623, Số 3(131)-2020. Trang 36-42,
 

Tạp chí khác liên quan khác

Zalo
favebook