Các bài hội thảo đăng trong năm 2015-2016

TT Thông tin bài báo
  1.  
Võ Văn Duy; Nguyễn Tuấn Hiển; Phạm Thị Vinh Lanh, Tống Tôn Kiên (2015). Ảnh hưởng của các loại phụ gia thẩm thấu gốc hyđrô silicat đến khả năng giảm thấm hút nước của bê tông. Tuyển tập báo cáo Hội thảo nhà khoa học trẻ Ngành GTVT-chủ đề: Tuổi trẻ ngành GTVT chủ động tham gia nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của ngành GTVT năm 2015, 19/06/2015
  1.  
Dương Thu Hằng,Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Việt Anh.“Co- Treatment of organic fractions of urban waste for energy recovery: a case study from Hanoi city, Vietnam”. Suistainable  water  and  sanitation  services for all in a fast changing world. FSM-3, ISBN: 978-604-82-1337-4. Page: 209-215.
  1.  
Vũ Thị Minh Thanh, Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Thuỷ, Nguyễn Việt Anh “Xử lý bùn thải bằng phân hủy kỵ khí, thu hồi năng lượng – nghiên cứu điển hình tại  Hà nội ”. Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học và Công nghệ trường Đại học Xây dựng lần thứ 17, ISBN: 978-604-82-1983-3. Tập II, trang 288-297.
4 Hoang Vinh Long, Influence of gypsum on the self-healing ability of cement-flyash paste, The 7th International Conference of Asian Concrete Federation (ACF 2016) (ISBN: 978-604-82-1994-9)
5 Nguyen Tien Dung, Luu Van Sang, Pham Huu Hanh, Blast furnace slag used in high-performance concrete for structures in marine environment, 2016, Proceeding of  The 7th International Concrete of Asian Concrete Federation “Sustainable Concrete for now and the future”
6 Nguyen Tien Dung, Nguyen Manh Tuan, Studies on Fly ash-Blast furnace slag based geopolymer mortar, 2016, Proceeding of  The 7th International Concrete of Asian Concrete Federation “Sustainable Concrete for now and the future”
7 Le T.T.*, Nguyen V.T., Van V.T.A., Nguyen C.T. (2016), Research and Development of Ultra High Performance Concrete from European Countries to Vietnam, In: Proceedings ofthe 7thInternational Conference of Asian Concrete Federation “Suistainable concrete for now and the future”, Hanoi, Vietnam
  1.  
Dang Viet Anh Dung, Bui Thi Thanh Huyen, Hoang Thi Bich Thuy (2016), Comparative Study about the Corrosion Resistance of Biomedical Titanium Alloy Ti-5Al-2.5Fe in the Physiological Saline and Artificial Blood Plasma Environment, Proceeding of the 5th Asian Materials Data Symposium, 130-138. ISBN: 978-604-91-3500-2.
  1.  
Dang Trung Dung, Bui Thi Thanh Huyen (2016), Study on the electrowetting and corrosion characteristics of anodized as-prepared titanium dioxide nanotube, Processding of the 3rd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN-2016), 143-148. ISBN: 978-604-95-0010-7.
10 Le Trung Thanh, Nguyen Van Tuan, Viet-Thien-An Van, Nguyen Cong Thang (2016), Research And Development Of Ultra High Performance Concrete From European Countries To Vietnam, In The 7th International Conference of Asian Concrete Federation “Suistainable concrete for now and the future”, Hanoi, Vietnam
11 T.K. Tong, T.T. Le, T.V.L. Pham and V.L. Phung (2016). Study on optimum usage of ground granulated blast-furnace slag for the compressive strength of recycled aggregate concrete. Proceeding of the 7th international conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” Oct. 30th- Nov 2rd 2016, Hanoi, Vietnam, ACF2016.
12 T.K. Tong, T.T. Le, and V.L. Phung (2016). An experimental study on flexural behaviors of steel-reinforced concrete beams made of 100% recycled concrete aggregate. Proceeding of the 7th international conference of Asian Concrete Federation “SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE” Oct. 30th- Nov 2rd 2016, Hanoi, Vietnam, ACF2016.
13 Tống Tôn Kiên, Nguyễn Tuấn Hiển, Phạm Thị Vinh Lanh (2016). Nghiên cứu thiết kế cấp phối móng đường giao thông tận dụng phế thải tái chế mặt đường bê tông xi măng và phế thải công nghiệp. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHCN năm 2016, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, 9/2016, trang 109-115, ISBN 978-604-76-1121-8.
14 Kien Tong Ton and Marios Soutsos (2016). Optimising production of sodium silicate solution from Vietnamese rice husk ash for the activation of alkali-activated binder. Proceeding of Workshop on low carbon footprint construction for sustainable built environments and future cities 31 october – 3 november 2016, JW Marriott hotel and Nuce, Vietnam
15 Viet-Thien-An Van (2016), Freeze-thaw resistance of high and ultra-high performance concretes containing rice husk ash, Sustainable Concrete for Now and the Future- The 7th International Conference of Asian Concrete Federation- ISBN: 978-604-82-1994-9, pp 7.

Hội thảo khoa học cùng bộ môn

Zalo
favebook