I. CHI ỦY
Chi ủy Khoa Vật liệu xây dựng gồm 5 đồng chí:
•    Đ/c Hoàng Vĩnh Long – Bí thư chi bộ - Trưởng Khoa Vật liệu Xây dựng
•    Đ/c Văn Viết Thiên Ân – Phó bí thư - Phó Trưởng Khoa Vật liệu Xây dựng
•    Đ/c Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên - Phó Trưởng Khoa Vật liệu Xây dựng
•    Đ/c Trần Thị Minh Nguyệt - Ủy viên - Cán bộ Giảng dạy Bộ môn Hóa học
•    Đ/c Nguyễn Trọng Lâm - Ủy viên - Trưởng Bộ môn Công nghệ Vật liệu Xây dựng.

II.    HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
 Hội đồng Khoa học Khoa Vật liệu Xây dựng gồm các thầy cô:
•    PGS.TS Phạm Hữu Hanh             - Chủ tịch
•    PGS.TSKH Bạch Đình Thiên        - Ủy viên
•    TS. Bùi Danh Đại                          - Ủy viên
•    TS. Hoàng Vĩnh Long                   - Ủy viên
•    PGS. TS Nguyễn Văn Tuấn          - Ủy viên
•    PGS.TS Văn Viết Thiên Ân           - Ủy viên
•    PGS.TS Lê Trung Thành              - Ủy viên
•    PGS.TS Lương Đức Long            - Ủy viên
•    ThS. Trần Thị Minh Nguyệt           - Ủy viên

 
Zalo
favebook