GS.TSKH Phùng Văn Lự

Giảng viên Cao cấp
Nguyên Trưởng bộ môn
Thời gian công tác: 1966 - 2008
Môn học đảm nhận:

- Vật liệu Xây dựng
- Vật liệu cách nhiệt
- Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong VLXD
- Khoa học vật liệu
- Cấu trúc VLXD

Danh sách cán bộ thỉnh giảng cùng bộ môn

Zalo
favebook