PGS.TS Lê Trung Thành

Viện trưởng Viện Vật liệu Xây dựng
Bộ Xây dựng
Môn học đảm nhận:
- Vật liệu xây dựng (Đại học)
- Bê tông cốt sợi (Cao học và Nghiên cứu sinh)

Danh sách cán bộ thỉnh giảng cùng bộ môn

Zalo
favebook