ThS. Vũ Thị Minh Thanh

Giảng viên
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • NCS Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam (từ năm 2013)
 • Thạc sỹ (Khoa Hoá học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, 1996).
 • Cử nhân (Khoa Hoá học -Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1992).

GIẢNG DẠY
 • Hóa học đại cương
 • Thực hành hóa đại cương
 • Hoá môi trường

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ QUAN TÂM
 • Nước - Năng lượng; Xử lý bùn thải, chất thải rắn thu hồi năng lượng
 • Xử lý kim loại nặng trong nước thải công nghiệp
 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Trà My, Xử lý, tái sử dụng nước thải, Nhà xuất bản Xây dựng, 2019.
 • Nguyễn Việt Anh, Bùi Thị Thủy, Vũ Thị Minh Thanh, Xử lý bùn của trạm xử lý nước thải, Nhà xuất bản Xây dựng, 2017.
 • ThS. Vũ Thị Minh Thanh, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, ThS. Nguyễn Trà My, GS.TS. Nguyễn Việt Anh, Quản lý tổng hợp chất thải hữu cơ đô thị thu hồi tài nguyên – Nghiên cứu tại địa bàn Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Số chuyên đề III tháng 11/2019, Tr.54-60. Tạp chí Môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TNMT (ISSN 2615-9597), 2019. 
 • Vũ Thị Minh Thanh, Bùi Thị Thủy, Nguyễn Việt Anh, Trần Hiếu Nhuệ, Nguyễn Thị Huệ, Xử lý bùn thải bằng phân hủy kỵ khí, thu hồi năng lượng – nghiên cứu điển hình tại  Hà nội, Tuyển tập báo cáo hội nghị Khoa học và Công nghệ trường Đại học Xây dựng lần thứ 17 (ISBN: 978-604-82-1983-3), tập II, Tr. 288-297.
 • Vu Thi Hoai An, Vu Thi Minh Thanh, Nguyen Viet Anh, Bio-methane potential test for anaerobic co-diestion of faecal sludge and sewagle sludge. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam (ISSN 0866-708X), Vol. 55, No. 4C, October 2017. 
 • Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Minh Thanh, Phân tích tài chính hoạt động quản lý phân bùn bể phốt đô thị. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam (ISSN 1859-3674), Số 1+2 (96+97),Tr. 46-51, 2015.
 • Dương Thu Hằng, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Việt Anh, Co- Treatment of organic fractions of urban waste for energy recovery: a case study from Hanoicity, Vietnam. Suistainable  water  and  sanitation  services for all in a fast changing world, FSM-3 (ISBN: 978-604-82-1337-4). 
 • Phạm Thị Thúy, Vũ Thị Minh Thanh, Phân tích dòng vật chất (MFA) - công cụ hữu hiệu để đánh giá hệ thống quản lý chất thải. Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam (ISSN 1859-3674). Số 3(87), Tr. 28-32, 2014.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Thư ký Khoa học đề tài Bộ Xây dựng, “Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn Kỹ thuật xử lý kỵ khí bùn cặn từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thu hồi năng lượng”, Mã số: TC 97-14) - 2014-2015.
 • Chủ trì đề tài cấp trường, “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích dòng vật chất (MFA) để mô phỏng các dòng chất thải đô thị. Nghiên cứu điển hình cho quận Long Biên, thành phố Hà Nội”, Mã số: 65-2017/KHXD.
 • Chủ trì đề tài cấp trường, “Nghiên cứu thành phần, tính chất một số loại chất thải giàu hữu cơ khu vực Hà Nội và đánh giá tiềm năng thu hồi tài nguyên từ các phương án xử lý các loại chất thải nói trên”, Mã số: 139-2016/KHXD.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook