TS. Chu Thị Thu Hiền

Giảng viên chính
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 • Tiến sỹ (Viện Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 2015)
 • Thạc sỹ  (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, 2009)
 • Cử nhân (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, 1999)

GIẢNG DẠY
 • Hóa học đại cương
 • Thực hành hóa đại cương 
 • Hóa học môi trường
 • Hóa phân tích
 • Hóa lý

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ  QUAN TÂM
 • Xử lý chất độc hại trong nước bằng phương pháp hấp phụ và phương pháp điện hóa
 • Các loại vật liệu nano, vật liệu tiên tiến ứng dụng trong xử lý môi trường, trong y sinh
 • Phân tích và đánh giá tác động môi trường
 
CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU
 • Chu Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Nghĩa, Hoàng Văn Hán, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Khắc Thông, Hoàng Thị Hiến, Trần Trung, Nghiên cứu chế tạo vật liệu  nanocomposite polyaniline ứng dụng cho cảm biến sinh học,  Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, 61(3), 63-66.
 • Chu Thị Thu Hiền, Vũ Thị Thu Hà, Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ dòng anot tới khả năng oxi hóa phenol sử dụng điện cực Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2, Tạp chí Hóa, Lý và Sinh học, 23(1), 107-111, 2018.
 • Chu Thị Thu Hiền, Vũ Thị Thu Hà, Nghiên cứu độ bền điện hóa của điện cực anot biến tính các oxit kim loại trên nền Titan, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 54(5A), 118-124, 2016.
 • Chu Thị Thu Hiền, Trần Trung, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Phong, Ảnh hưởng của nhiệt độ phân hủy các muối đến thành phần và hình thái bề mặt điện cực Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53(1), 105-114, 2015.
 • Chu Thị Thu Hiền, Trần Trung, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Phong, Khử thụ động điện cực Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2 khi oxi hóa điện hóa phenol trong môi trường nước, Tạp chí Hóa học, 52(6A), 220-223, 2014
 • Chu Thi Thu Hien, Tran Trung, Vu Thi Thu Ha, Influence of electrochemical PbO2 time on the structure and electrochemical properties of Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2, Vietnam Journal of Chemistry, 51(2), 176-180, 2013.
 • Chu Thi Thu Hien, Tran Trung, Vu Thi Thu Ha, Fabrication of nable anodic electrode based on Titanium using mixture of SnO2-Sb2O3-PbO2 metallic oxides, Vietnam Journal of Chemistry, 51(5A), 157-162, 2013.

DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU
 • Chủ nhiệm đề tài cấp bộ “Nghiên cứu biến tính điện cực nhằm tăng hiệu suất xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp điện hóa”, mã số B2010-21-19, 2010.
 •  Chủ nhiệm đề tài cấp Trường, “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ tổ hợp oxit sắt từ và vỏ đỗ nhằm xử lý một số kim loại nặng trong nước”, mã số UTEHY.L.2019-65, 2019
 • Tham gia đề tài cấp Bộ, “Nghiên cứu chế tạo và phát triển ứng dụng hệ vật liệu nano cấu trúc lõi-vỏ polyme dẫn/oxit kim loại bán dẫn bằng phương pháp điện hóa trong kiểm soát môi trường”, mã số B2017-SKH-03, 2017
 • Tham gia đề tài NAFOSTED, “Nghiên cứu tổng hợp trực tiếp polyaniline composite có cấu trúc nano trên điện cực bằng phương pháp điện hóa nhằm ứng dụng cho cảm biến khí và cảm biên sinh học”, mã số 103.02-2014.59, 2014
 • Tham gia đề tài NAFOSTED, “Nghiên cứu ảnh hưởng của chất pha tạp đến tính chất điện hóa của vật liệu lai hóa dây nano polymer dẫn – oxit kim loại trong ứng dụng quan trắc môi trường”, mã số 104.05-2012.56, 2012.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook