TS. Đỗ Thị Thanh Hà

Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Tiến sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2015)
 • Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1998)
 • Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1996)


GIẢNG DẠY

 • Hoá học đại cương
 • Thực hành hoá đại cương
 • Hoá hữu cơ - polyme
 • Nguyên lý hoá công nghiệp
 • Hoá lý kỹ thuật
 • Cơ sở vật liệu compozit  


LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ  QUAN TÂM

 • Vật liệu hữu cơ polyme
 • Vật liệu xúc tác hấp phụ


CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC TIÊU BIỂU

 • TS. Đỗ Thị Thanh Hà, ThS. Trần Thị Minh Nguyệt, ThS. Vũ Thị Minh Thanh, ThS. Nguyễn Tuấn Minh, ThS. Đặng Văn Đam, Giáo trình Thực hành Hoá học đại cương, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2016 (ISBN 978-604-76-1074-7).
 • Đỗ Thị Thanh Hà, Chu Thị Hải Nam, Nguyễn Hồng Liên, Phạm Thanh Huyền (2016) Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp phủ SiO2 đến đặc trưng và hoạt tính xúc tác chứa Co cho phản ứng tổng hợp Fischer Tropsch. Tạp chí Xúc tác Hấp phụ T5,  số 2, pp. 47-53, 2016.
 • Đỗ Thị Thanh Hà, Nguyễn Hồng Liên, Phạm Thanh Huyền (2014) Ảnh hưởng của cấu trúc chất mang tới khả năng làm việc của xúc tác Co/SiO2 trong quá trình tổng hợp Fischer-Tropsch. Tạp chí Hóa học, tập 52, số 3, pp.320-325, 2014.
 • Do Thi Thanh Ha, Nguyen Anh Vu, Nguyen Hong Lien and Pham Thanh Huyen, Influence of Pt on Co/-Al2O3 catalyst for the Fischer-Tropsch synthesis. The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD2014), pp. 170, 2014.
 • Do Thi Thanh Ha, Pham Thanh Huyen and Nguyen Hong Lien, Effect of cobalt content on working performance of Co/-Al2O3 as a catalyst for the Fischer-Tropsch synthesis. The 15th International Symposium on Eco-materials Processing and Design (ISEPD2014), pp. 165, 2014.


DỰ ÁN - ĐỀ TÀI TIÊU BIỂU

 • Chủ trì đề tài cấp Trường trọng điểm (121-2015/KHXD-TĐ), Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng xúc tác cho quá trình chuyển hoá khí tổng hợp thành hydrocacbon lỏng, 2015.
 • Tham gia đề tài cấp Bộ GD và ĐT (B2018-XDA-MT-QT), Quan trắc và phân tích môi trường các tỉnh thành phố phía Bắc từ Huế trở ra (khu dân cư, nút giao thông, bên ngoài các khu công nghiệp, khu làng nghề), 2018.

Danh sách cán bộ đương nhiệm cùng bộ môn

Zalo
favebook