TS. Phan Khắc Trí

Nguyên Trưởng Bộ môn
 
Thời gian công tác: 1965 - 1999
Môn học đảm nhận: Vật liệu Xây dựng

Danh sách cán bộ đã từng công tác cùng bộ môn

Zalo
favebook